[cloudcone]KVM/CN2GIA/$40/年/1C/512M/20G/[email protected]/洛杉矶

cloudcone 说

我们有个好消息! 我们已通过CN2 GIA将优化范围扩大到了亚洲,以下优惠将独家访问我们的CN2 GIA上行链路,为您提供低延迟的优化网络。

对于cloudcone 小鸡在线率来说,值得下手。

经购买测试mtr ,非CN2GIA 。

CN2Exclusive-1

1 vCPU Core
512 MB RAM
20 GB RAID-10 SAS
1 x IPv4 and 3 x IPv6
500 GB Bandwidth
Free AnyCast DNS

$40.00/YR (CN2 – GIA optimized)
下单

CN2Exclusive-2

1 vCPU Core
1 GB RAM
30 GB RAID-10 SAS
1 x IPv4 and 3 x IPv6
700 GB Bandwidth
Free AnyCast DNS

$45.00/YR (CN2 – GIA optimized)
下单

CN2Exclusive-3

2 vCPU Cores
1 GB RAM
40 GB RAID-10 SAS
1 x IPv4 and 3 x IPv6
1 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS

$49.55/YR (CN2 – GIA optimized)
下单

CN2Exclusive-4

1 vCPU Core
2 GB RAM
60 GB RAID-10 SAS
1 x IPv4 and 3 x IPv6
1 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS

$84.99/YR (CN2 – GIA optimized)
下单

CN2Exclusive-5

1 vCPU Core
4 GB RAM
100 GB RAID-10 SAS
1 x IPv4 and 3 x IPv6
5 TB Bandwidth
Free AnyCast DNS

$119.99/YR (CN2 – GIA optimized)
下单