[V.PS]测试/东京/€29.95/年/1C/1G/15G/[email protected]/软银/bbix

写在前面

最近V.PS预售了一款东京软银的VPS

 • 东京的上游是软银和BBIX
 • Tokyo Mini KVM VPS Pre-order
 • NRT1-MINI-1C1G
 • 1GB RAM
 • 1x vCPU Xeon E5
 • 15GB SSD space
 • 500GB transfer
 • 500Mbps uplink
 • 1x IPv4
 • 1x IPv6
 • KVM/Proxmox
 • €29.95/year NRT – Tokyo, Japan
  Test IPv4: 103.201.131.131
  Test IPv6: 2a12:a301:1::1f4
  Test file: https://nrt.lg.v.ps/100MB.test
  Looking glass: https://nrt.lg.v.ps/
  Speedtest: https://nrt.speedtest.v.ps/

昨天,终于开机了,来跑个测试吧

测试

基础信息

带宽测试

回程路由

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 193.32.148.1 3.70 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 2 91.200.240.42 1.90 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 3 211.15.32.122 0.56 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 4 211.15.32.121 1.24 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 5 *
 6 *
 7 *
 8 softbank221111202062.bbtec.net (221.111.202.62) 52.90 ms AS17676 China, Beijing, bbtec.net
 9 202.97.93.222 85.69 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10 202.97.91.193 86.08 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 202.97.91.29 78.51 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 113.96.5.106 111.71 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 183.2.145.202 73.29 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 183.56.129.2 74.75 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 14.215.116.1 73.68 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1 193.32.148.1 18.38 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 2 91.200.240.42 3.87 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 3 211.15.32.122 0.39 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 4 211.15.32.121 0.79 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 5 *
 6 *
 7 *
 8 *
 9 *
10 *
11 61.152.24.133 32.29 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 101.95.40.90 32.80 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 32.33 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1 193.32.148.1 15.56 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 2 91.200.240.42 10.74 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 3 211.15.32.122 19.98 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 4 211.15.32.121 0.84 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 5 *
 6 *
 7 softbank221110131230.bbtec.net (221.110.131.230) 1.87 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 8 HundredGE0-5-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.162) 52.27 ms AS3491,AS31713 China, Hong Kong, pccw.com
 9 HundredGE0-5-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.162) 52.11 ms AS3491,AS31713 China, Hong Kong, pccw.com
10 63-218-211-10.static.pccwglobal.net (63.218.211.10) 56.62 ms AS3491,AS31713 China, Hong Kong, pccw.com
11 59.43.187.177 74.36 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 59.43.187.93 63.38 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 59.43.16.181 74.58 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 59.43.140.34 85.64 ms * China, Fujian, ChinaTelecom
15 *
16 27.159.81.210 76.37 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
17 *
18 *
19 117.28.254.129 76.48 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1 193.32.148.1 12.65 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 2 91.200.240.42 13.50 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 3 211.15.32.122 0.42 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 4 211.15.32.121 1.18 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 5 *
 6 *
 7 *
 8 softbank221111202010.bbtec.net (221.111.202.10) 34.83 ms AS17676 China, Shanghai, bbtec.net
 9 219.158.8.177 32.46 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 219.158.7.125 34.33 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 219.158.106.254 69.55 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
12 113.207.25.138 63.50 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1 193.32.148.1 10.84 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 2 91.200.240.42 9.45 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 3 211.15.32.122 16.10 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 4 211.15.32.121 0.83 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 5 *
 6 *
 7 *
 8 softbank221111202010.bbtec.net (221.111.202.10) 34.01 ms AS17676 China, Shanghai, bbtec.net
 9 219.158.8.185 36.95 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 *
11 219.158.104.126 67.01 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12 119.6.197.10 65.35 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 119.6.195.38 64.71 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14 119.6.6.6 65.56 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1 193.32.148.1 11.91 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 2 91.200.240.42 30.90 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 3 211.15.32.122 0.52 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 4 211.15.32.121 0.75 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 5 *
 6 *
 7 softbank221111202138.bbtec.net (221.111.202.138) 1.84 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 8 223.120.3.246 61.93 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
 9 221.183.89.170 55.90 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.92.169 57.04 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.14 59.23 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 *
13 120.204.194.14 69.27 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 120.204.197.126 56.93 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1 193.32.148.1 66.41 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 2 91.200.240.42 14.16 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 3 211.15.32.122 26.90 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 4 211.15.32.121 0.84 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 5 *
 6 *
 7 *
 8 softbank221110131138.bbtec.net (221.110.131.138) 49.90 ms AS17676 Japan, Tokyo, bbtec.net
 9 223.120.2.117 50.33 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
10 223.120.2.86 54.25 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.183.68.129 55.95 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.52.85 61.94 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.176.18.109 55.64 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 111.24.4.229 142.66 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.183.71.70 81.06 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 221.183.110.166 85.75 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 183.221.253.100 83.92 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1 193.32.148.1 21.29 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 2 91.200.240.42 19.90 ms AS23959 Japan, Tokyo, xtom.com
 3 101.203.89.164 0.40 ms * Japan, bbix.net
 4 *
 5 100ge6-2.core1.tyo1.he.net (184.104.197.209) 0.99 ms AS6939 Japan, Tokyo, he.net
 6 100ge16-1.core1.lax2.he.net (184.104.195.1) 132.25 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
 7 216.218.244.106 111.08 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
 8 101.4.117.185 112.61 ms AS4538 United States, California, Los Angeles, CHINAEDU
 9 101.4.117.213 171.49 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
10 *
11 101.4.118.213 177.70 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
12 101.4.112.14 182.39 ms AS4538 China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
13 101.4.112.18 201.73 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 202.112.14.151 196.86 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

延迟测试

流媒体测试

IPV4

IPV6

Tiktok区域测试

评价

综合点评延时(Latency)全国(不含海外)Ping值为 62ms,评级为 良好。

全球(海外)Ping值为 41ms,评级为 极好。

丢包(Loss)三大线路丢包率大于0的节点数为 0 个,评级为 优秀。

全球(海外)丢包率大于0的节点数为 0 个,评级为 优秀。

抖动(Jitter)三大线路平均抖动值为 2ms,主机网络稳定性评级为 较好。

全球(海外)平均抖动值为 1ms,主机网络稳定性评级为 较好。

测试时间 2022.9.13 14:00左右 东八区时间

加入主机贴士TG群,了解更多主机使用信息